Hopp over navigasjon

Oversikt over foredragsholdere

Etterspørselen etter folk med klimakompetanse er enorm: Både bedrifter, kommuner, organisasjoner, skoler og pensjonistforeninger ønsker å finne kompetente personer som kan holde foredrag om klima. Klimaløftet gir deg her en oversikt over forskere som kan holde klimaforedrag i ditt nærområde. Foto: Marion Haslien

Etterspørselen etter folk med klimakompetanse er enorm: Både bedrifter, kommuner, organisasjoner, skoler og pensjonistforeninger ønsker å finne kompetente personer som kan holde foredrag om klima. Klimaløftet gir deg her en oversikt over forskere som kan holde klimaforedrag i ditt nærområde.

Over 70 klimaforskere og andre med klimakompetanse fra hele landet stiller seg tilgjengelige for å bli direkte kontaktet for formidlingsoppdrag. Listen er katergorisert etter byer de jobber i, slik at det skal være enkelt å få tak i klimakompetansen nær deg.

Tromsø
Bergen
Oslo og omegn
Stavanger
Trondheim

Forskerne har oppgitt sine spesialfelt. De ulike spesialfeltene det kan holdes foredrag om, er listet under. 

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Internasjonal klimapolitikk og avtaler
 • Nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Norges industri og miljø
 • Energi og teknologi
 • Utviklingsland
 • Arktis
 • Historiske klimavariasjoner  

Eventuelle avtaler om honorar og dekning av reisekostnader gjøres med den enkelte forsker. 

Tromsø:  

Navn: Lars R. Hole
Institusjon: Meteorologisk Institutt og Norsk Institutt for Luftforskning
Telefonnummer og e-post: 91769141, lrh@met.no  
Spesialfelt: Norge, Arktis, effekter av klimaendring, snø og is

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis
 • Nitrogensyklus og klima
 • Oljevirksomhet og klima

 

Navn: Jarle Werner Bjerke
Institusjon: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Telefonnummer og e-post: 77 75 04 21, jarle.werner.bjerke@nina.no 
Spesialfelt: "Global change biology", lichenologi, vegetasjonsresponser til varmere klima og økt UV-B-stråling med fokus på nordlige/arktiske områder

Kan holde foredrag om:           

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis

 

Navn: Hans Tømmervik
Institusjon: NINA
Telefonnummer og e-post: Tromsø, 77750414/99160885, hans.tommmervik@nina.no 
Spesialfelt: Vegetasjonsøkologi, overvåking av skog og vegetasjon, klimaeffekter på vegetasjon, skog og vinterbeiteforhold for rein

Kan holde foredrag om:

 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Paul Wassmann
Institusjon: Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
Telefonnummer og e-post: 77644459, paulw@nfh.uit.no
Spesialfelt: Marine økosystemer, plankton, karbon fluks, arktiske økosystemer, særlig is-dekte farvann, marginal issone

Kan holde foredrag om:  

 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Georg Hansen
Institusjon: Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Telefon og e-post: 77 75 03 80, ghh@nilu.no
Spesialfelt: Atmosfæreforskning

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Internasjonal klimapolitikk og avtaler
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Energi og teknologi
 • Arktis 

 

Navn: Ellen Elverland
Institusjon: Universitetet i Tromsø, Tromsø museum
Telefonnummer og e-post: 77620794, ellene@tmu.uit.no
Spesialfelt: Paleoklima, vegetasjonshistorie og -utvikling

Kan holde foredrag om:  

 • Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Nalan Koç
Institusjon: Norsk Polarinstitutt / Universitetet i Tromsø
Telefonnummer og e-post: 77750654, nalan.koc@npolar.no
Spesialfelt: naturlige klimaendringer, paleoklima

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Elisabeth Isaksson
Institusjon: Norsk Polarinstitutt
Telefonnummer og e-post: 77750515, elisabeth.isaksson@npolar.no
Spesialfelt: glasiologi, isbreer, iskjerner, klima, paleoklima, Antarktis,
Arktis

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis
 • Historiske klimavariasjoner 

 

Navn: Katrine Husum
Institusjon: Universitetet i Tromsø
Telefonnummer og e-post: 77646455, katrine.husum@ig.uit.no
Spesialfelt: maringeologi, fortidens klima og havstrømmer

Kan holde foredrag om:  

 • Arktis 

 

Navn: Salve Dahle
Institusjon: Akvaplan-NIVA
Telefonnummer: 77750320, mob 90649490
Spesialfelt: marinbiologi, Nordområdene

Kan holde foredrag om:   

 • Konsekvenser av klimaendringer 
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Arktis 
 • Historiske klimavariasjoner 

 

Navn: Guttorm N. Christensen
Institusjon: Akvaplan-NIVA 
Telefonnummer og e-post: +47 77 75 03 30, gc@akvaplan.niva.no 
Spesialfelt: Arktis, miljøgifter, akvatisk økologi

Kan holde foredrag om: 

 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Arktis  

 

Bergen

 

Navn: Einar Svendsen
Institusjon: Havforskningsinstituttet
Telefonnummer og e-post: 55238500, einar@imr.no
Spesialfelt: Oseanografi, klimaeffekter i havet, modellering

Kan holde foredrag om:  

 • Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Tor Eldevik
Institusjon: Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling og Bjerknessenteret
Telefonnummer og e-post: 55205874, tor.eldevik@nersc.no
Spesialfelt: Prosesser i havet og deres relevans for klima, spesielt for Norskehavet/De nordiske hav

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer

 

Navn: Jan Even Øie Nilsen
Institusjon: Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling
Telefonnummer og e-post: Bergen, 55205881, even@nersc.no
Spesialfelt: Storskala havsirkulasjon, de nordiske hav, dypvannsdannelse, den norske atlanterhavsstrøm, vindpåvirkning

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Odd Helge Otterå          
Institusjon: Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling og Bjerknessenteret
Telefonnummer og e-post: 55205800, oddho@nersc.no  
Spesialfelt
: Klimamodellering, klimavariabilitet nåtid/fortid, den termohaline havsirkulasjonen

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer 

 

Navn: Asgeir Sorteberg
Institusjon: Bjerknessenteret
Telefonnummer og e-post: 55582693, asgeir.sorteberg@bjerknes.uib.no
Spesialfelt: Atmosfærens sirkulasjon, ekstremvær, klimaforandringer i utviklingsland, klimaforandringer i Arktis, sjøis, klimamodeller

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Utviklingsland
 • Arktis 

 

Navn: Eystein Jansen
Institusjon: Bjerknessenteret/Universitetet i Bergen
Telefonnummer og e-post: 55583491, eystein.jansen@bjerknes.uib.no 
Spesialfelt: Klimaendringer, naturlige og menneskeskapte endringer, FNs klimapanel, fortidens og fremtidens klimaendringer, havstrømmenes rolle for klimaendringer

Kan holde foredrag om

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer konsekvenser av klimaendringer Arktis 

 

Navn: Helge Drange
Institusjon: Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling og Bjerknessenteret
Telefonnummer og e-post: 55205800 / 97740589, helge.drange@nersc.no 
Spesialfelt: Årsaker til og konsekvenser av klimaendring, klimamodellering, golfstrøm, Arktis, havnivåendring

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Svein Sundby
Institusjon: Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret
Telefonnummer og e-post: 55583823, Svein.Sundby@bjerknes.uib.no 
Spesialfelt: havklima, marine økosystemer, fiskebestander, havbruk

Kan holde foredrag om:  

 • Konsekvenser av klimaendringer  

 

Navn: Anne Britt Sandø
Institusjon: Nansensenteret for Miljø og Fjernmåling
Telefonnummer og e-post: 55205873 / 93434060, anne.britt.sando@nersc.no
Spesialfelt: Numerisk havmodellering

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Energi og teknologi
 • Arktis 

 

Navn: Idar Barstad
Institusjon: Bjerknessenteret
Telefonnummer og e-post: 55589889 / 90038968, idar.barstad@gfi.uib.no
Spesialfelt: Nedbør

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer 

 

Navn: Atle Nesje
Institusjon: Bjerknessenteret
Telefonnummer og e-post: 55583502 / 91392574, atle.nesje@geo.uib.no
Spesialfelt: Breer, havnivåendringer, fortidens klimaendringer

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer  

 

Navn: Anne E. Bjune   
Institusjon: Bjerknessenteret
Telefonnummer og e-post: 55593335 / 92887229, anne.bjune@bjerknes.uib.no
Spesialfelt: Pollenanalyse, makrofossilanalyse, vegetasjons- og klimahistorie de siste 10 000 år, tregrenser og skogsendringer

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis

 

Navn: Øyvind Breivik
Institusjon: Meteorologisk institutt, Vervarslinga på Vestlandet
Telefonnummer og e-post: 55236623 / 91102707, oyvind.breivik@met.no
Spesialfelt: Bølgemodellering og hindcastsimuleringer av vind og bølger, det vil si det marine klimaet de siste 50 år i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Anne Haaland Simonsen            
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: 22963000 / 90115389, annes@met.no
Spesialfelt: Varslingsmeteorolog

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Lars G. Golmen
Institusjon: NIVA
Telefonnummer og e-post: 47890957, lars.golmen@niva.no
Spesialfelt: Havet/Havforsking

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Energi og teknologi
 • Arktis
 • Historiske klimavariasjoner

 

Navn: Sigbjørn Grønås
Institusjon: Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning
Telefonnummer og e-post: 55 58 29 74, sigbjorn@gfi.uib.no 
Spesialfelt: Det vitenskapelige grunnlaget for global oppvarming, framtidige klimaendringer globalt og lokalt, politikk for å redusere utslipp

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • konsekvenser av klimaendringer
 • nasjonal og lokal klimapolitikk
 • utviklingsland
 • Arktis

 

Oslo og omegn

Navn: Hege Westskog
Institusjon: CICERO Senter for klimaforskning
Telefonnummer og e-post: 22858750, hege.westskog@cicero.uio.no 
Spesialfelt: Virkemidler, utslippssreduksjon, kommuner

Kan holde foredrag om:

 • Nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Tilpasning til klimaendringer 

 

Navn: Jan Fuglestvedt  
Institusjon: CICERO Senter for klimaforskning
Telefonnummer og e-post: 91578850; j.s.fuglestvedt@cicero.uio.no
Spesialfelt: Atmosfærekjemi, radiative forcing, bidrag fra ulike utslipp, kilder og sektorer til klimaendringer

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Internasjonal klimapolitikk og avtaler 

 

Navn: H. Asbjørn Aaheim
Institusjon: CICERO Senter for klimaforskning
Telefonnummer og e-post: Oslo, 22858761 / 95743957, asbjorn.aaheim@cicero.uio.no 
Spesialfelt: Økonomiske virkninger av klimaendringer, tilpasning til klimaendringer, utslippscenarier

Kan holde foredrag om:

 • Konsekvenser av klimaendringer                      
 • internasjonal klimapolitikk og avtaler                 
 • nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Tilpasning til klimaendringer                                                    
 • Norges industri og miljø                                
 • Energi og teknologi                         

 

Navn: Sjur Kasa
Institusjon: CICERO Senter for klimaforskning
Telefonnummer og e-post: 22858760, sjur.kasa@cicero.uio.no
Spesialfelt: Utviklingsland, Norge (særlig industri og politikk)

Kan holde foredrag om:  

 • Nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Norges industri og miljø
 • Energi og teknologi
 • Utviklingsland 

 

Navn: Pål Prestrud
Institusjon: CICERO Senter for klimaforskning
Telefonnummer og e-post: 22858753 / 97071509, pal.prestrud@cicero.uio.no

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Internasjonal klimapolitikk og avtaler
 • Nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Energi og teknologi
 • Utviklingsland
 • Arktis 

 

Navn: Trond Iversen
Institusjon: Meteorologisk institutt og Universitetet i Oslo
Telefonnummer og e-post: 22963367, trond.iversen@geo.uio.no eller trond.iversen@met.no
Spesialfelt: Det fysiske klimasystemet med vekt på atmosfæren. Effekter av luftforurensning (partikler, aerosoler) på klima. Global klimamodellering og resultater av globale klimascenarier. Dynamisk nedskalering og regionale klimascenarier for Europa.

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Arne Melsom
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: 2296 3316, arne.melsom@met.no
Spesialfelt
: Fysisk oseanografi: Havsirkulasjon, havnivå, salt, havtemperatur

Kan holde foredrag om

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis

 

Navn: Anne Lyche Solheim
Institusjon: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Telefonnummer og e-post: 97677250, anne.lyche@niva.no
Spesialfelt: Effekter av klima-endringer på vannkvalitet

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Jon Egill Kristjansson
Institusjon: Universitetet i Oslo
Telefonnummer og e-post: 22855813 / 93050626, j.e.kristjansson@geo.uio.no
Spesialfelt
: Skyer og klima

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Kerstin Stebel
Institusjon: Norsk institutt for luftforskning
Telefonnummer og e-post: 22958170, kst@nilu.no
Spesialfelt: Stratosfære, ozon, partikler, arktis/antarktis

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • internasjonal klimapolitikk og avtaler
 • nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Arktis 

 

Navn: Øystein Hov
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: Oslo; 22963360; oystein.hov@met.no
Spesialfelt: Atmosfærekjemi inkl. biogeokjemiske kretsløp, meteorologi, atmosfæreklima

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Norges industri og miljø
 • Arktis 

 

Navn: Anders Sivle      
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: 55236600 / 99227044, Anders.Sivle@met.no
Spesialfelt: Værvarsling. Klimaendringer og vekstsesong/vår/fruktblomstring

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Ketil Isaksen
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: 22963267 / 92855525, ketil.isaksen@met.no
Spesialfelt: Permafrost og høyfjellsklima, generell klimainformasjon, klimastatistikk Norge og Arktis

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Hans Olav Hygen
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: 22963208, hans.olav.hygen@met.no
Spesialfelt
: Anvendelse av klimainformasjon, klimavariasjoner

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Jens Debernard
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: 22963346 / 90734640, jens.debernard@met.no
Spesialfelt: Endringer i vannstand, stormflo og bølgeklima. Sjøis i Arktis

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Knut Helge Midtbø
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: 91153662, knut.helge.midtbo@met.no
Spesialfelt: klimascenarier, metodikk for værvarsling, numerisk værvarsling

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Rasmus E. Benestad
Institusjon: Meteorologisk Institutt
Telefonnummer og e-post: 41122662 / 22963377, Rasmus.benestad@met.no
Spesialfelt: Klimascenarier, nedskalering, analyse, solaktivitet-klima, sesongvarsling

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer         
 • Konsekvenser av klimaendringer          
 • Arktis 

 

Navn: Lars Petter Røed
Institusjon: Meteorologisk institutt og Universitetet i Oslo
Telefonnummer og e-post: 22 96 33 10/924 84 479, larspetter.roed@met.no
Spesialfelt: Vannstand, bølger, havsirkulasjon

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis

 

Navn: Øyvind Nordli
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: Oslo, 22963356 / 90636965, oyvind.nordli@met.no

Spesialfelt: Langsiktige, historiske klimavariasjoner

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Arktis
 • Historiske klimavariasjoner 

 

Navn: Cathrine Lund Myhre
Institusjon: Norsk institutt for luftforskning
Telefonnummer og e-post: 63898042, clm@nilu.no
Spesialfelt: Partikler og klima, strålingsbalanse, utvikling av drivhusgasser i atmosfæren, koblinger mellom skyer og partikler, ozonlaget og utviklingen av dette

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Terje Krognes
Institusjon: Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Telefonnummer og e-post: 63898203 / 45450073, terje.krognes@nilu.no
Spesialfelt
: Fysikk, måleteknikk, jordobservasjon, datautveksling

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Norges industri og miljø
 • Energi og teknologi
 • Arktis 

 

Navn: Inger Hanssen-Bauer
Institusjon: Meteorologisk Institutt
Telefonnummer og e-post: 22963382, i.hanssen-bauer@met.no
Spesialfelt: Historisk klima og klimascenarier for Norge og Arktis, nedskalering av klimascenarier

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Jørgen Wettestad          
Institusjon: Fridtjof Nansens Institutt
Telefonnummer og e-post: 67111942 / 41277416; jorgen.wettestad@fni.no
Spesialfelt
: EUs klimapolitikk, særlig klimakvotesystemet, og samspillet med Norge over tid

Kan holde foredrag om:  

 • Internasjonal klimapolitikk og avtaler 

 

Navn: Helge Skarphagen
Institusjon: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Telefonnummer og e-post: 98294070, helge.skarphagen@niva.no  
Spesialfelt: Energi fra grunnen, jord, fjell, grunnvann, varmepumper, frikjøling

Kan holde foredrag om:  

 • Nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Energi og teknologi 

 

Navn: Hildegunn T. Blindheim Jablonska          
Institusjon: Statens forurensningstilsyn
Telefonnummer og e-post: 22 57 34 32,  hildegunn.jablonska@sft.no
Spesialfelt
: Lokal luftforurensning, integrerte miljøvurderinger, air quality management, spredningsmodellering

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Elin Lerum Boasson
Institusjon: Fridtjof Nansens Institutt
Telefonnummer og e-post: 67111912 / 41123462, elb@fni.no
Spesialfelt: EUs klimapolitikk (spesielt energieffektivitet og ny fornybar energi), klimakonsekvensene av EUs statsstøttepolitik, Klimahensyn i norsk petroleumsforvaltning, Internasjonale oljeselskapers klimaarbeid, Corporate Social Responsiblity og klima, norsk politikk knyttet til energieffektivitet og ny fornybar politikk.

Kan holde foredrag om:  

 • Internasjonal klimapolitikk og avtaler
 • Nasjonal klimapolitikk
 • Norges industri og miljø
 • Energi og teknologi

 

Navn: Torill Engen-Skaugen
Institusjon: Meteorologisk institutt
Telefonnummer og e-post: Oslo, 22963335 / 93081671, torill.engen.skaugen@met.no  
Spesialfelt: Regionale klimascenarier og ”skreddersøm” av disse

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Herman Farbrot
Institusjon: Meteorologisk Institutt
Telefonnummer og e-post: 22963111, herman.farbrot@met.no
Spesialfelt: Kryosfæren, særlig permafrost

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Jannicke Moe
Institusjon: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Telefonnummer og e-post: 90898108, jannicke.moe@niva.no
Spesialfelt: Økologi (ferskvann), eutrofi og algeoppblomstring (ferskvann), populasjonsøkologi, økotoksikologi, økologisk modellering

Kan holde foredrag om:

 • Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Terje Grøntoft
Institusjon: Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Telefonnummer og e-post: 63898023, teg@nilu.no
Spesialfelt: Klimaendringenes effekter på bygninger, materialer, kulturarv

Kan holde foredrag om:  

 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Norges industri og miljø 

 

Navn: Jozef M. Pacyna
Institusjon: Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Telefonnummer og e-post: 63898155, jp@nilu.no
Spesialfelt: Coastal zone management, sea-air exchange. Major interest: Impacts of climate change on the coastal zone structure, functioning, and services, as well on policy responses to reduce these impacts.

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Energi og teknologi
 • Utviklingsland
 • Arktis

NB: Bare foredrag på engelsk 

 

Navn: Aud Tennøy
Institusjon: Transportøkonomisk institutt
Telefonnummer og e-post: 22573914, ate@toi.no
Spesialfelt: Klima og byutvikling, utvikling, årsak-virkningssammenhenger, samordnet areal- og transportplanlegging for reduserte klimagassutslipp, planlegging, virkemidler, hindre for gjennomføring av virkemidler som reduserer klimagassutslipp

Kan holde foredrag om:

 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Utviklingsland 

 

Navn: Tore Leite
Institusjon: Transportøkonomisk institutt
Telefonnummer og e-post: 22573866, tol@toi.no
Spesialfelt
: Klima og transport, tiltak og virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, areal- og transportplanlegging, lokale klimastrategier

Kan holde foredrag om:

 • Nasjonal og lokal klimapolitikk 

 

Navn: Rolf Hagman
Institusjon: Transportøkonomisk institutt
Telefonnummer og e-post: 22573824 / 48 05 39 86, rha@toi.no
Spesialfelt: Bilteknologi, alternative drivstoffer, muligheter for reduksjon av klimagasser fra kjøretøy

Kan holde foredrag om:

 • Energi og teknologi 

 

Navn: Vibeke Nenseth
Institusjon: Tranportøkonomisk insitutt
Telefonnummer og e-post: 22573877, vne@toi.no
Spesialfelt: Lokal/regional miljø- og bærekraftpolitikk, bærekraftindikatorer, bærekraftig byutvikling og mobilitet

Kan holde foredrag om:

 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Nasjonal og lokal klimapolitikk

 

Navn: Ragnhild Bieltvedt Skeie
Institusjon: CICERO
Telefonnummer og e-post: 22 85 87 66, r.b.skeie@cicero.uio.no
Spesialfelt
: Atmosfærekjemi, radiative forcing, bidrag fra ulike utslipp, kilder og sektorer til klimaendringer

Kan holde foredrag om:  
 

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 •  Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Roland Kallenborn
Institusjon: Universitetssentret på Svalbard (UNIS)/ Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
Telefonnummer og e-post: 79023351, roland.kallenborn@nilu.no
Spesialfelt
: Miljøkjemi, atmosfærekjemi, langtransport, miljøgifter, Arktis

Kan holde foredrag om:

 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Energi og teknologi
 • Arktis 

 

Stavanger 

Navn: Marianne Nitter
Institusjon: Universitetet i Stavanger (UiS)
Telefonnummer og e-post: 51 83 26 66 og e-post: marianne.nitter@uis.no
Spesialfelt: Atmosfæriske sirkulasjonsmønster, mennesker og klima i forhistorien, klima og landskap

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: Årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Historiske klimavariasjoner 


 

Trondheim

Navn: May-Britt Hägg
Institusjon: NTNU
Telefonnummer og e-post: 73594033 / 930 80834, hagg@nt.ntnu.no  
Spesialfelt: Nyere teknologi for CO2-innfanging, membranteknologi og nanoteknologi (materialer) for dette formål

Kan holde foredrag om:

 • Tilpasning til klimaendringer
 • Norges industri og miljø
 • Energi og teknologi 

 

Navn: Erik Framstad
Institusjon: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Telefonnummer og e-post: 73801710, erik.framstad@nina.no
Spesialfelt: Terrestrisk økologi (vertebrater)

Kan holde foredrag om:  

 • Konsekvenser av klimaendringer 

 

Navn: Olav Bolland
Institusjon: NTNU
Telefonnummer og e-post: 73591604 / 91897209, olav.bolland(at)ntnu.no  
Spesialfelt: ’CO2-fri’ gasskraft & kullkraft. Teknologi, kostnader, perspektiv på omfang.

Kan holde foredrag om:  

 • Energi og teknologi 

 

Navn: Gabriella Tranell
Institusjon: SINTEF Materialer og Kjemi
Telefonnummer og e-post: 98283926, gabriella.tranell@sintef.no
Spesialfelt
: Solceller – teknologi og politikk. Klimagassutslipp fra prosessindustrien. Klimagass inventories policy og rapportering

Kan holde foredrag om:  

 • Internasjonal klimapolitikk og avtaler
 • Norges industri og miljø: Ja
 • Energi og teknologi 

 

Navn: Nils A. Røkke
Institusjon: SINTEF
Telefonnummer og e-post: 73592514, nils.a.rokke@sintef.no
Spesialfelt: CO2-teknologier

Kan holde foredrag om:  

 • Norges industri og miljø                       
 • Energi og teknologi 

 

Navn: Annika Hofgaar
Institusjon: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Telefonnummer og e-post: 73801586, annika.hofgaard@nina.no
Spesialfelt: Fjelløkosystem; skoggrenseforandring, tregrensedynamikk; vegetasjon; menneskelige og naturlige årsakssammenheng; sirkumpolare mønstre; Arktis

Kan holde foredrag om:  

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Arktis 

 

Navn: Marianne Ryghaug
Institusjon: NTNU
Telefonnummer og e-post: 73598227, Marianne.Ryghaug@hf.ntnu.no
Spesialfelt: Samfunns- og kulturfaglige aspekter ved klimaendring. Ulike aktørers oppfatning av klimaproblemet og klimaendringsagendaen sett i forhold til energibruk og energiproduksjon. Tilpasning til klimaendringersstudier. Energi og miljøpolitikk.

Kan holde foredrag om:  

 • Nasjonal og lokal klimapolitikk
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Norges industri og miljø
 • Energi og teknologi 

 

Navn: Johan E. Hustad
Institusjon: Institutt for Energi og Prosessteknikk, NTNU
Telefonnummer og e-post: 91897513, johan.e.hustad@ntnu.no
Spesialfelt: Fornybar energi generelt, naturgass, hydrogen, bioenergi

Kan holde foredrag om:

 • Klimasystemet: årsaker til klimaendringer
 • Konsekvenser av klimaendringer
 • Norges industri og miljø
 • Energi og teknologi
 • Utviklingsland 

 Rediger innhold for webdel